/
Naruto-Uzumaki Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
kateki-torimi sent:

"hey there naruto-kun!"

Hi ^^ ♥

Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan

sasunaru-relationship:

image

Yeah, he is worried about his soulmate.

Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan