/
Naruto-Uzumaki Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan

floozys:

 、ゞヾ ’ “”“ ’;,
 ヾ    彡  
  ミ ● ω ●  ミ 
~彡     ミ  
 /ソ„ , , „, ,、 ,・ヾ`

(Source: floozys)

Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan
Naruto Rasengan